Algemene voorwaarden

Algemeen

Bodhi ltd is geen professioneel adviseur en accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Bodhi ltd kan en mag geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld. De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om aandelen of financi√ęle instrumenten aan te schaffen. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar ik ben niet aansprakelijk voor de juistheid / volledigheid van de teksten en economische informatie.

Mocht u binnen de 14 dagen na de aankoop ontevreden zijn dan heeft u het recht om een terugbetaling te vorderen. Dit kan via email naar [email protected] met vermelding van uw reden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

¬†¬†¬†¬†1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potenti√ęle) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

    1.2 De laatste versie van onze algemene voorwaarden, doet alle voorgaand opgestelde documenten vervallen.

    1.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door opdrachtgever of (individuele) deelnemer(s) en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Bodhi ltd ; dit kan onder meer door een (automatische) bevestigingsmail.

Artikel 2: Inschrijvingen

    2.1 Inschrijvingen gebeuren online via het desbetreffende inschrijfformulier.

    2.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

    2.3 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bodhi ltd  behoudt zich het recht om een sessie te allen tijde te annuleren.

Artikel 3: Betaling

¬†¬†¬†¬†3.1 Na de online inschrijving wordt er een factuur opgemaakt. Deze wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien gewenst, kan er gekozen worden voor een factuur per post. Hiervoor wordt een administratieve kost van ‚ā¨2,00 (twee euro) in rekening gebracht.

    3.2 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Bodhi Ltd .

    3.3 Bij volledige trajecten en opleidingen is een betaling in termijnen bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd. 

    3.4 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. In dit geval zal een onmiddellijke inning van het totaalbedrag gebeuren.

    3.5 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Bodhi ltd  zich het recht de ingeschreven persoon niet toe te laten in de workshop of nascholing.

¬†¬†¬†¬†3.6 Wanneer facturen niet tijdig betaald werden, zal er zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een administratieve kost van ‚ā¨15,00 (vijftien euro) in rekening worden gebracht vanaf de eerste herinnering die verstuurd wordt.

Artikel 4: Annulering en wijziging

    4.1 Annulering of wijziging van een cursus, workshop, training of opleiding door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel of e-maildatum van dit schrijven geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.

    4.2 In geval van annulering tot twee weken voor aanvang van de workshop is een creditering en terugbetaling mogelijk. Nadien zal er in geen geval en onder geen enkele vorm een terugbetaling of compensatie geschieden.

¬†¬†¬†¬†4.3 In geval van verhindering kan de deelnemer tot 24 uur voor aanvang van de workshop een plaatsvervanger aanduiden. Dit dient alsook schriftelijk gemeld te worden via [email protected].

    4.4 Kiest een deelnemer tijdens een cursus, workshop, training of opleiding voor annuleren dan heeft men geen recht op enige terugbetaling van de deelnamekosten.

    4.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer heeft men geen recht op enige terugbetaling of compensatie van deelnamekosten.

    4.6 Bodhi ltd heeft het recht te allen tijden organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in cursussen, workshops, trainingen of opleidingen.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

¬†¬†¬†¬†5.1 Bodhi ltd behoudt zich alle rechten van intellectuele en industri√ęle eigendommen voor met betrekking tot de door Bodhi ltd verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Bodhi ltd , op enigerwijze aan derden af te staan, in gebruik te geven of te verspreiden.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

    6.1 Indien Bodhi ltd  niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Bodhi ltd  het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

    6.2 Bodhi ltd heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

    6.3 Bodhi ltd  streeft ernaar om de geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Bodhi ltd  hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Bodhi ltd  zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Bodhi ltd  niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van de betaalde deelnamekosten.

    6.4 De met Bodhi ltd  gesloten overeenkomst leidt voor Bodhi ltd  tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

    6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Bodhi ltd  zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochures, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

    6.6 Voor zover Bodhi ltd  voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Bodhi ltd  uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 7: Klachten ‚Äď geschillen

    7.1 Eventuele klachten over de door Bodhi ltd  geleverde diensten of materialen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Bodhi ltd  kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening of materialen.

¬†¬†¬†¬†7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever of (potenti√ęle) deelnemer niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

    8.1 Bodhi ltd  sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

    8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Bodhi ltd  uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Bodhi ltd  aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

    8.3 Aan de inhoud van brochures of website-teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website en de inhoud die wordt verstrekt in de Website, met inbegrip van en niet beperkt tot, de teksten, grafisch materiaal, logo’s, iconen, beelden, video’s, geluid en software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten gehouden door de Makelaar en/of derden en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, gepost, gedownload, overgedragen of gebruikt worden zonder de voorafgaande toestemming van de Makelaar, dit zonder afbreuk aan de mogelijkheid van het downloaden, het weergeven en printen van materiaal voor louter persoonlijke doeleinden zoals toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat u het materiaal op generlei wijze wijzigt en dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendoms mededelingen intact houdt.

Artikel 10 Links naar andere websites

Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aangeboden.Bodhi ltd heeft deze websites van derden niet herzien, heeft geen controle over hen en is niet verantwoordelijk voor om het even welk van deze websites of hun inhoud. Als u besluit om één van deze websites van derden te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen risico.

Artikel 11 Verboden gebruik

U mag de Website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. U mag niet overgaan tot toegang, opslag, distributie of verzending van virussen of enige inhoud gedurende uw gebruik van de Website die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend of racistisch of etnisch beledigend is; (ii) illegale activiteit vergemakkelijkt; (iii) seksueel expliciete afbeeldingen uitbeeldt; (iv) onrechtmatig geweld bevordert; (v) discriminerend is op basis van ras, geslacht, kleur, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of enige andere illegale activiteit; of (vi) schade of letsel aan een persoon of eigendom veroorzaakt.

Artikel 12 Disclaimer website

Terwijl redelijke inspanningen worden geleverd om de Website te controleren en te updaten, worden alle informatie en materialen geleverd "as is" en "as available", en wordt het geacht niet bindend te zijn, noch wordt het geacht verplichtingen, vertegenwoordiging of garanties te scheppen in hoofde van Bodhi ltd. Bodhi ltd. garandeert noch de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en materialen opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de Website, noch de betrouwbaarheid van hun bronnen. In geen geval, is Bodi ltd aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolg-schade, schade door het verlies van winst, inkomsten, goodwill, gebruik van gegevens, die door u of een derde partij werd geleden, en die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de Website.

Artikel 13. Contact informatie

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren per e-mail op support@moneymatrix.be en of op het volgende adres Bodhi LTD. str. 28 Manyovo Bardo Street, 1618, Sofia, Bulgaria.

Artikel 14 : Overige bepalingen

    9.1 Op de overeenkomst tussen Bodhi ltd  en opdrachtgever (deelnemer) is het Belgisch recht van toepassing.